Nasza ufność w Bogu opiera się na przekonaniu, że Bóg jest dobry i że nigdy nie zawodzi. Taka wiara owocuje błogosławieństwem na miarę hojności Boga. Chciejmy w czasie tej Eucharystii ofiarować Bogu wszystkie nasze sprawy ze świadomością, że Bóg chce zawsze naszego dobra.

Czytaj dalej...

Tylko krzyż Chrystusa potrafi przemienić nasz smutek w radość, której już nikt nam odebrać nie zdoła. Tą radością jest życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Dzisiejsza niedziela to Niedziela Trzeźwości. Módlmy się o odwagę do podjęcia takiego wyrzeczenia, nawet tylko na krótko. Po każdej Mszy św. krótkie nabożeństwo przebłagalne za grzechy pijaństwa. Jest wyłożona Księga Trzeźwości – zachęcamy do deklaracji.

Czytaj dalej...

Tak już jest w tym świecie, że jedni szukają wartości mądrych i pięknych, a inni grzechu i głupoty. Musimy byś wrażliwi na trąd dzisiejszego świata, musimy być wrażliwi na dobro, ale jeszcze bardziej na zło, które paraliżuje nasze serca, rodziny i społeczeństwa, w których żyjemy.

Czytaj dalej...

Ludzie, którzy żyli w czasach Jezusa, chcieli o Nim wiedzieć wszystko, ale nie byli w stanie wszystkiego pojąć. My też często tak się zachowujemy. Niech ta Eucharystia będzie dla nas zbawiennym lekarstwem na drogach poznawania Zbawiciela. Niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości w kroczeniu za Panem.

Czytaj dalej...

Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, który przekazuje „naukę z mocą”, jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana gwarantują zbawienie.

Czytaj dalej...

Trzecią niedzielę zwykłą – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane w słowach Pisma świętego, które czytamy w czasie Liturgii w kościele, a także w domach podczas modlitwy indywidualnej i rodzinnej. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny z radością wysławiali Boga, który do nas mówi, ponieważ jest „dobry i łaskawy”. A będąc „dobry i łaskawy, wskazuje drogę grzesznikom, a pokornym pomaga czynić dobrze i uczy ubogich dróg swoich”.

Czytaj dalej...

Życie stawia nam wciąż nowe wymagania, a Chrystus wzywa nas. Nie musi to być nadzwyczajne powołanie. Byłoby już bardzo wiele, gdybym każdego dnia i każdej godziny był świadom: to jest moje zadanie, to jest moja droga, tutaj spotykam się z Chrystusem.

Czytaj dalej...

Chrzest jest przejściem z ciemności grzechu do jasności życia w Bogu. Sam Chrystus przychodzi do nas, aby objawić moc swojego Ojca. Chrzci nas Duchem Świętym i mocą. Przychodzi dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy są pod władzą diabła.

Czytaj dalej...

Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego stworzeniem, któremu okazuje ogrom swej miłości.

Czytaj dalej...

Dzisiaj wielbimy Boga w Jego Świętej Rodzinie. Powierzmy Bogu naszych bliskich i całą rodzinę ludzką, prosząc o umiejętność wiernego naśladowania przykładu Świętej Rodziny i o to, aby On „utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju”.

Czytaj dalej...